مدیریت ارتباطات با جنس مخالف

خیابان صدا / ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ / ۰۲:۱۱:۳۰
دکتر ابراهیم میثاق با موضوع مدیریت ارتباطات با جنس مخالف
 • ۱
  مدیریت ارتباطات با جنس مخالف - قسمت اول
  پخش دانلود۰۰:۳۲:۳۷
 • ۲
  مدیریت ارتباطات با جنس مخالف - قسمت دوم
  پخش دانلود۰۰:۳۳:۳۹
 • ۳
  مدیریت ارتباطات با جنس مخالف - قسمت سوم
  پخش دانلود۰۰:۳۱:۳۲
 • ۴
  مدیریت ارتباطات با جنس مخالف - قسمت چهارم
  پخش دانلود۰۰:۳۳:۴۲
ثبت نامx
00:00:00
00:00:00X