قرآن و حکمرانی؛ تأملی روش شناختی

باقرزاد / ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ / ۰۱:۰۶:۳۵
1. مقدمه؛

الف) نسبت سنجی دو آیه اطاعت و شورا
ب) مفهوم نص، ماهیت و واحد بنیادین نص
ج) مختصات  نصوص الزام ساز و حکم آفرین.
2. نسبت نص،تفسیر و فقه در حوزه حکمرانی؛ فرایند تولید پرسش و حکم در حوزه حکمرانی. 
3. دو روش تفسیری- فقهی در حوزه حکمرانی؛ اهل سنت و شیعه.
4. تأملی در تعامل ذهن و نص؛ آینه سانی و مداخله گری.
5. نقش دو گفتمان سنت و تجدد  در تنظیم نصوص حکمرانی؛ اولویت سازی هر یک از آیات شورا و اطاعت.
6. دو نمونه از دو تفسیر قدیم و جدید از    نصوص حکمرانی؛ امام محمد شافعی و محقق نائینی.

🔸تهران، باشگاه اندیشه. پنجشنبه  3 بهمن 1398.
  • ۱
    قرآن و حکمرانی؛ تأملی روش شناختی
    پخش دانلود۱:۰۶:۳۵
ثبت نامx
00:00:00
00:00:00X