نسبت خدا و انسان در قرآن

باقرزاد / ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ / ۰۱:۴۲:۵۴
امّا انسان نفسانی امور مربوط به روح خدا را نمی‌پذیرد زیرا در نظرش جهالت است، و قادر به درکشان نیست، چرا که قضاوت درست دربارۀ آنها تنها از دیدگاهی روحانی میسّر است. 
انسانِ اوّل از زمین است و خاکی؛ انسانِ دوّم از آسمان است.
  • ۱
    نسبت خدا و انسان در قرآن
    پخش دانلود۰۰:۵۱:۲۷
ثبت نامx
00:00:00
00:00:00X