دانلود کتاب در آغوش عشق

خیابان صدا / ۱۴۰۰/۰۳/۰۶ / ۰۱:۴۷:۲۶

دانلود کتاب صوتی در آغوش عشق

کتاب صوتی در آغوش عشق اثر محمدعلی قجه است ؛امیرعلی بعد از کلی گریه بالاخره توی بغلم خوابش برد، اونقدر گریه کرد که صورتش پر از اشک شد و دلم براش خیلی سوخت. آخه اولش سرش داد زدم چون واقعاً خسته‌ام کرده بود ولی بعد عذاب وجدان گرفتم و با ناز و نوازش آرومش کردم.واقعاً اون بچه چه گناهی داشت که باید گرفتار مشکلات من می‌شد؟ منی که هر روز یه مشکل برام سبز می‌شد و فرداش یکی دیگه.آروم پاهای خسته‌ام رو دراز کردم و بچه‌ام رو با نهایت عشقی که توی وجودم بود توی بغلم فشردم و ناخودآگاه گریه‌ام گرفت.
  • ۱
    کتاب صوتی در آغوش عشق اثر محمدعلی قجه
    پخش دانلود۰۱:۴۷:۲۶
ثبت نامx
00:00:00
00:00:00X