کتاب نترس دختر! غوغا به پا کن اثر کاراالویل لیبا

خیابان صدا / ۱۴۰۰/۰۳/۰۶ / ۰۱:۵۶:۴۶

کتاب صوتی نترس دختر! غوغا به پا کن اثر کاراالویل لیبا است؛ تو را ترغیب می کنم تا به گذشته برگردی و آن زمانی را در نظر بگیری که انسانی کامل با برنامة دقیق و منظم بودی. شاید آخرین ترم دانشگاه بود که تمام امتحانات را با نمرةٌ بالا قبول شدی و با لوح افتخار از دانشگاه فارغ التحصیل شدی با شاید وقتی بود که سیزده کیلو وزن کم کردی. تو در گذشته دستاوردهای بزرگی داشتهای. پس این شانس را هنوز هم داری. از همان دستاوردها استفاده کن تا اطمینان خاطر لازم برای تأمین سوخت اهداف جدید را به دست آوری. تو قویتر از آن چیزی هستی که باور داری و باور کن من تجربه کردهام. به مبارزه طلبیدن و فاثق آمدن بر آن همه باور نفرت انگیز راحت نیست. اما قطعاً شدنی ست. این کار فقط و فقط به خودآگاهی و سخت کوشی نیاز دارد. باید این کار را به عادتی روزانه تبدیل و آن را مصمم دنبال کنی. هميشه

دفترچة یادداشت را همراه خود داشته باش و متعهد شو که تمام روز از افکارت آگاه شوی. همان طور که گفتم ذهن ما بسیار قویست و این تویی که باید داستان زندگیات را بازنویسی کنی» البته این بازنویسی نیاز به صبر و مداومت دارد.

  • ۱
    کتاب نترس دختر! غوغا به پا کن اثر کاراالویل لیبا
    پخش دانلود۰۱:۵۶:۴۶
ثبت نامx
00:00:00
00:00:00X