کتاب هزار و یک شب

خیابان صدا / ۱۴۰۰/۰۳/۰۶ / ۳۴:۰۲:۵۵
کتاب صوتی هزار و یک شب
این کتاب مجموعهٔ داستانهای افسانه‌ای قدیمی را در برداشته و به زبان‌های متعددی منتشر شده‌است. اکثر ماجراهای آن در بغداد و ایران می‌گذرد و داستان‌های آن را از ریشهٔ ایرانی دانسته‌اند که تحت تاثیر آثار هندی و عربی بوده‌است. اینکه داستان‌های هزار و یک شب مشخص و روشن باشند و تعداد آنها دقیقا هزار و یک باشد چندان واقعی به نظر نمی‌رسد. اما داستان‌های زیادی زیر نام هزار و یک شب نوشته شده‌است.
 • ۱
  هزار و یک شب بخش اول
  پخش دانلود۰۱:۴۱:۴۴
 • ۲
  هزار و یک شب بخش دوم
  پخش دانلود۰۱:۴۲:۰۹
 • ۳
  هزار و یک شب بخش سوم
  پخش دانلود۰۱:۴۲:۱۰
 • ۴
  هزار و یک شب بخش چهارم
  پخش دانلود۰۱:۴۲:۱۰
 • ۵
  هزار و یک شب بخش پنجم
  پخش دانلود۰۱:۴۲:۱۰
 • ۶
  هزار و یک شب بخش ششم
  پخش دانلود۰۱:۴۲:۱۰
 • ۷
  هزار و یک شب بخش هفتم
  پخش دانلود۰۱:۴۲:۱۰
 • ۸
  هزار و یک شب بخش هشتم
  پخش دانلود۰۱:۴۲:۱۰
 • ۹
  هزار و یک شب بخش نهم
  پخش دانلود۰۱:۴۲:۱۰
 • ۱۰
  هزار و یک شب بخش دهم
  پخش دانلود۰۱:۴۲:۰۹
 • ۱۱
  هزار و یک شب بخش یازدهم
  پخش دانلود۰۱:۴۲:۱۰
 • ۱۲
  هزار و یک شب بخش دوازدهم
  پخش دانلود۰۱:۴۲:۱۰
 • ۱۳
  هزار و یک شب بخش سیزدهم
  پخش دانلود۰۱:۴۲:۱۰
 • ۱۴
  هزار و یک شب بخش چهاردهم
  پخش دانلود۰۱:۴۲:۱۴
 • ۱۵
  هزار و یک شب بخش پانزدهم
  پخش دانلود۰۱:۴۲:۱۰
 • ۱۶
  هزار و یک شب بخش شانزدهم
  پخش دانلود۰۱:۴۲:۱۰
 • ۱۷
  هزار و یک شب بخش هفدهم
  پخش دانلود۰۱:۴۲:۱۰
 • ۱۸
  هزار و یک شب بخش هجدهم
  پخش دانلود۰۱:۴۲:۱۰
 • ۱۹
  هزار و یک شب بخش نوزدهم
  پخش دانلود۰۱:۴۲:۱۰
 • ۲۰
  هزار و یک شب بخش بیستم
  پخش دانلود۰۱:۴۲:۰۹
ثبت نامx
00:00:00
00:00:00X