سلسله مباحث نوگرایی قرآنی

باقرزاد / ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ / ۲۳:۰۲:۱۸
قرآن کتابی است خوانده نشده یا فهم نشده و بنابراین مهجور. تا همین چند دهه پیش، قرآن را بی ترجمه‌ی فارسی روانه ی بازار می کردند و سوءاستفاده کنندگان و جاهلانِ دینورز چنین تبلیغ می کردند که بشر قادر به فهم قرآن نیست و بنابراین آن را به شئی مقدس تبدیل نموده، بر بالای طاقچه ها و کمدها برمی نشاندند و با فروکاستن آن به کتاب اوراد و ادعیه، از آن برای معالجه ی دردهای جسمانی و شفای بیماران یا ازدیاد رزق و روزی یا گشایش در کارها یا باز کردن گره ها در زندگی روزمره ی حقیر سوءاستفاده می کرده اند و بدین ترتیب در حق این کتاب، ظلم روا می داشته اند و خلق الناس را در جعل و جهل و نادانستگی غرقه می ساخته اند و از قِبَلِ این اقیانوسِ حکمت، ابزاری برای فریب و استحمار مردم فراهم می آورده اند. جهلیاتی که به قرآن نسبت می دهند و وارونه سازی پیام های بیدارکننده ی آن بسی جفاکارانه و مکرآلوده است. شوربختانه ترجمه های نارسا و ناقص و به ابهام آلوده نیز راه را بر فهم پیام های آن هر چه بیشتر بسته است. از سوی دیگر، سوءاستفاده از آن سبب گردیده تا عده ای بیشمار خاصه جوانان امروزین به موضعی تدافعی و واکنشی اندر افتند و از آن کناره بگیرند و از آن دوری بگزینند. 
 
 • ۱
  شریعت متغیر در قرآن
  پخش دانلود۰۰:۵۴:۰۹
 • ۲
  محکمات و متشابهات قرآن
  پخش دانلود۰:۴۹:۵۰
 • ۳
  مرکز معنایی قرآن
  پخش دانلود۰۱:۳۷:۲۳
 • ۴
  شریعتی و پروژه نوسازی
  پخش دانلود۰۱:۱۶:۵۷
 • ۵
  کردار نیک در قرآن
  پخش دانلود۰۱:۲۲:۲۷
 • ۶
  گفتار نیک در قرآن
  پخش دانلود۰۲:۰۵:۲۸
 • ۷
  پندار نیک در قرآن
  پخش دانلود۰۱:۴۴:۲۲
 • ۸
  «انسان را در رنج آفریدیم، به چه معناست؟»
  پخش دانلود۰۰:۲۹:۲۹
 • ۹
  زن در قرآن
  پخش دانلود۰۱:۵۱:۳۳
 • ۱۰
  «نظام فرعونی در قرآن»
  پخش دانلود۰۱:۳۰:۵۷
 • ۱۱
  مردم در قرآن
  پخش دانلود۲:۲۵:۴۲
 • ۱۲
  آزادی در قرآن
  پخش دانلود۱:۰۷:۵۶
 • ۱۳
  حکم قصاص در قرآن
  پخش دانلود۰۰:۳۶:۲۰
 • ۱۴
  مستمندی و فقر در قرآن
  پخش دانلود۰۱:۱۹:۰۱
 • ۱۵
  قرآن و گذشته‌گرایی یا ارتجاع
  پخش دانلود۰۰:۵۱:۴۸
 • ۱۶
  بررسی گواهی دو زن در برابر یک مرد در قرآن
  پخش دانلود۰۰:۲۲:۳۲
 • ۱۷
  مهریه‌ی زنان در قرآن
  پخش دانلود۰۰:۴۷:۳۲
 • ۱۸
  صبر در قرآن
  پخش دانلود۰۰:۵۶:۴۵
 • ۱۹
  بخل در قرآن _ سلسله مباحث نوگرایی در قرآن
  پخش دانلود۰۰:۵۲:۰۷
ثبت نامx
00:00:00
00:00:00X