مانترای انرژی

کتایون آبادی / ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ / ۰۱:۰۰:۰۷
موسیقی مانترا، اذکار و آواهای موزونی هستند که به صورت تکرار آن آوا در زمان مراقبه و مدیتیشن استفاده می‌شود و بر روی جسم و روح تأثیر مثبت می‌گذارد.
تکرار این آواهای تک هجایی گاه با سازهای کوبه‌ای همراه بوده و چاکراهای انرژی را در بدن می‌گشاید.
مانتراهای چندبخشی و قوی و آوازخوانی مقدس با انرژی بسیار قوی الگوی والا و توانایی بسیار در ذهن ایجاد می‌کند. 
روح و جسمتان همواره در آرامش. 8ناماسته الوها8
 
  • ۱
    مانترای انرژی یک
    پخش دانلود۰۰:۳۳:۴۰
  • ۲
    مانترای انرژی دو
    پخش دانلود۰۰:۲۶:۲۷
ثبت نامx
00:00:00
00:00:00X