ایموشن کد ( ریشه یابی احساسات ناخوشایند )

خیابان صدا / ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ / ۱۱:۵۳:۲۲
 ایموشن کد ( ریشه یابی احساسات ناخوشایند )
کتاب بسیار خواندنی رمز احساسات (ایموشن کد Emotion Code)
ایموشن کد روشی عملی برای شناسایی و پاکسازی احساسات گیر افتاده است. با فراگیری این دوره می‌توانید احساسات گیر افتاده‌ی خود و اطرافیان را با روش دکتر برادلی نلسون شناسایی و پاکسازی کرده و با کاربرد آن برای بهبود مشکلات آشنا شوید.
احساسات واقعا به زندگی رنگ می‌دهد، لحظه‌ای دنیایی را که هیچ احساسی درآن امکان وقوع نداشته باشد در نظر آورید هیچ لذتی در آن وجود نخواهد داشت هیچ احساسی اعم از شادی، سعادت، نیکی، مهربانی، عشق، هیچ احساسی نخواهد بود، البته در این سیاره تخیلی هیچ احساس ناخوشایندی هم وجود نخواهد داشت نه تاسف، نه خشم، نه افسردگی و نه غم، زندگی در چنین سیاره‌ای تنها به معنی زنده بودن است اگر نتوانیم هیچ احساسی داشته باشیم زندگی خاکستری و صرفاً تبدیل به انجام مراسمی از گهواره تا گور می‌شود، به خاطر اینکه می‌توانید احساساتی داشته باشید شکرگزار باشید
 • ۱
  ​​​​​​​ایموشن کد قسمت 1
  پخش دانلود۰۰:۱۸:۰۰
 • ۲
  ​​​​​​​ایموشن کد قسمت 2
  پخش دانلود۰۰:۲۸:۱۷
 • ۳
  ​​​​​​​ایموشن کد قسمت 3
  پخش دانلود۰۰:۰۷:۲۸
 • ۴
  ​​​​​​​ایموشن کد قسمت 4
  پخش دانلود۰۰:۱۴:۴۶
 • ۵
  ​​​​​​​ایموشن کد قسمت 5
  پخش دانلود۰۰:۱۰:۰۵
 • ۶
  ​​​​​​​ایموشن کد قسمت 6
  پخش دانلود۰۰:۱۱:۲۳
 • ۷
  ​​​​​​​ایموشن کد قسمت 7
  پخش دانلود۰۰:۱۲:۱۴
 • ۸
  ​​​​​​​ایموشن کد قسمت 8
  پخش دانلود۰۰:۲۱:۰۱
 • ۹
  ​​​​​​​ایموشن کد قسمت 9
  پخش دانلود۰۰:۱۵:۲۷
 • ۱۰
  ​​​​​​​ایموشن کد قسمت 10
  پخش دانلود۰۰:۱۶:۱۹
 • ۱۱
  ​​​​​​​ایموشن کد قسمت 11
  پخش دانلود۰۰:۲۱:۲۷
 • ۱۲
  ​​​​​​​ایموشن کد قسمت 12
  پخش دانلود۰۰:۰۷:۴۱
 • ۱۳
  ​​​​​​​ایموشن کد قسمت 13
  پخش دانلود۰۰:۱۷:۰۰
 • ۱۴
  ​​​​​​​ایموشن کد قسمت 14
  پخش دانلود۰۰:۱۲:۰۶
 • ۱۵
  ​​​​​​​ایموشن کد قسمت 15
  پخش دانلود۰۰:۱۷:۲۹
 • ۱۶
  ​​​​​​​ایموشن کد قسمت 16
  پخش دانلود۰۰:۱۶:۰۳
 • ۱۷
  ​​​​​​​ایموشن کد قسمت 17
  پخش دانلود۰۰:۱۴:۱۳
 • ۱۸
  ​​​​​​​ایموشن کد قسمت 18
  پخش دانلود۰۰:۱۲:۴۴
 • ۱۹
  ​​​​​​​ایموشن کد قسمت 19
  پخش دانلود۰۰:۱۵:۵۳
 • ۲۰
  ​​​​​​​ایموشن کد قسمت 20
  پخش دانلود۰۰:۱۲:۳۶
 • ۲۱
  ​​​​​​​ایموشن کد قسمت 21
  پخش دانلود۰۰:۱۶:۳۸
 • ۲۲
  ​​​​​​​ایموشن کد قسمت 22
  پخش دانلود۰۰:۱۲:۰۳
 • ۲۳
  ​​​​​​​ایموشن کد قسمت 23
  پخش دانلود۰۰:۱۵:۲۰
 • ۲۴
  ​​​​​​​ایموشن کد قسمت 24
  پخش دانلود۰۰:۱۵:۰۵
 • ۲۵
  ​​​​​​​ایموشن کد قسمت 25
  پخش دانلود۰۰:۰۹:۱۸
 • ۲۶
  ​​​​​​​ایموشن کد قسمت 26
  پخش دانلود۰۰:۱۴:۵۷
 • ۲۷
  ​​​​​​​ایموشن کد قسمت 27
  پخش دانلود۰۰:۱۵:۵۳
 • ۲۸
  ​​​​​​​ایموشن کد قسمت 28
  پخش دانلود۰۰:۱۱:۳۸
 • ۲۹
  ​​​​​​​ایموشن کد قسمت 29
  پخش دانلود۰۰:۲۱:۳۵
 • ۳۰
  ​​​​​​​ایموشن کد قسمت 30
  پخش دانلود۰۰:۲۴:۲۱
 • ۳۱
  ​​​​​​​ایموشن کد قسمت 31
  پخش دانلود۰۰:۲۶:۱۶
 • ۳۲
  ​​​​​​​ایموشن کد قسمت 32
  پخش دانلود۰۰:۱۸:۵۸
 • ۳۳
  ​​​​​​​ایموشن کد قسمت 33
  پخش دانلود۰۰:۲۸:۲۱
 • ۳۴
  ​​​​​​​ایموشن کد قسمت 34
  پخش دانلود۰۰:۲۹:۴۷
 • ۳۵
  ​​​​​​​ایموشن کد قسمت 35
  پخش دانلود۰۰:۳۴:۵۹
 • ۳۶
  ​​​​​​​ایموشن کد قسمت 36
  پخش دانلود۰۰:۳۰:۱۷
 • ۳۷
  ​​​​​​​ایموشن کد قسمت 37
  پخش دانلود۰۰:۲۲:۴۰
 • ۳۸
  ​​​​​​​ایموشن کد قسمت 38
  پخش دانلود۰۰:۲۵:۴۵
 • ۳۹
  ​​​​​​​ایموشن کد قسمت 39
  پخش دانلود۰۰:۲۵:۴۵
 • ۴۰
  ​​​​​​​ایموشن کد قسمت 40
  پخش دانلود۰۰:۱۱:۳۴
ثبت نامx
00:00:00
00:00:00X