اسرار ماندگاری عشق

خیابان صدا / ۱۴۰۲/۰۳/۲۳ / ۰۴:۱۴:۰۹
اسرار ماندگاری عشق
نویسنده: جان گری
راوی: یلدا غنی
او زنان و مردان را به شناخت و درک تفاوت‌های خویش و برقراری ارتباط کلامی و عاطفی دعوت می‌کنند و نشان می‌دهند چگونه همسران می‌توانند با درک این تفاوت‌ها، یکدیگر را بهتر بشناسند و در رفع نیازهای عاطفی خویش برآیند و با ارائه‌ راه‌حل‌های مفید و سازنده، در جاودانه‌ کردن عشق بین همسران، به ایشان کمک می‌کنند.
 • ۱
  اسرار ماندگاری عشق قسمت 1
  پخش دانلود۰۰:۰۸:۳۵
 • ۲
  اسرار ماندگاری عشق قسمت 2
  پخش دانلود۰۰:۱۲:۳۰
 • ۳
  اسرار ماندگاری عشق قسمت 3
  پخش دانلود۰۰:۱۸:۲۴
 • ۴
  اسرار ماندگاری عشق قسمت 4
  پخش دانلود۰۰:۰۸:۳۶
 • ۵
  اسرار ماندگاری عشق قسمت 5
  پخش دانلود۰۰:۲۰:۳۳
 • ۶
  اسرار ماندگاری عشق قسمت 6
  پخش دانلود۰۰:۱۰:۵۴
 • ۷
  اسرار ماندگاری عشق قسمت 7
  پخش دانلود۰۰:۲۰:۳۹
 • ۸
  اسرار ماندگاری عشق قسمت 8
  پخش دانلود۰۰:۱۷:۱۹
 • ۹
  اسرار ماندگاری عشق قسمت 9
  پخش دانلود۰۰:۲۱:۴۶
 • ۱۰
  اسرار ماندگاری عشق قسمت 10
  پخش دانلود۰۰:۲۱:۰۶
 • ۱۱
  اسرار ماندگاری عشق قسمت 11
  پخش دانلود۰۰:۱۴:۰۲
 • ۱۲
  اسرار ماندگاری عشق قسمت 12
  پخش دانلود۰۰:۱۲:۱۷
 • ۱۳
  اسرار ماندگاری عشق قسمت 13
  پخش دانلود۰۰:۱۳:۰۲
 • ۱۴
  اسرار ماندگاری عشق قسمت 14
  پخش دانلود۰۰:۱۴:۲۶
 • ۱۵
  اسرار ماندگاری عشق قسمت 15
  پخش دانلود۰۰:۱۵:۲۵
 • ۱۶
  اسرار ماندگاری عشق قسمت 16
  پخش دانلود۰۰:۲۴:۳۵
ثبت نامx
00:00:00
00:00:00X