همه محصولات

قرآن و اهمیت زندگی این جهانی

باقرزاد/۱۴۰۰/۰۲/۰۷ ۱۱:۱۰:۴۱/۰۰:۵۲:۴۳
قیمت محصول : بر اساس پادکست

قرآن، بحران های اجتماعی و خرافه 1

باقرزاد/۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ۱۱:۲۵:۴۸/۰۱:۳۰:۵۹
قیمت محصول : بر اساس پادکست

قرآن و حکمرانی؛ تأملی روش شناختی

باقرزاد/۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ۱۱:۴۳:۳۵/۰۱:۰۶:۳۵
قیمت محصول : بر اساس پادکست

نسبت خدا و انسان در قرآن

باقرزاد/۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ۱۳:۵۱:۳۱/۰۱:۴۲:۵۴
قیمت محصول : بر اساس پادکست

تلاوت ترتیل

باقرزاد/۱۴۰۰/۰۳/۰۴ ۱۱:۳۹:۱۱/۰۰:۲۳:۳۷
قیمت محصول : بر اساس پادکست

ترنم وحی

باقرزاد/۱۴۰۰/۰۳/۱۱ ۱۰:۳۱:۱۰/۰۰:۱۲:۱۱
قیمت محصول : بر اساس پادکست

قرآن ما را به چه میخواند

باقرزاد/۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ۱۷:۵۶:۴۰/۰۰:۵۱:۲۶
قیمت محصول : بر اساس پادکست

معرفی و بررسی کتاب تفسیر معاصرانه قرآن کریم

باقرزاد/۱۴۰۰/۰۴/۰۲ ۱۵:۰۹:۰۳/۰۱:۰۱:۱۹
قیمت محصول : بر اساس پادکست
ثبت نامx
00:00:00
00:00:00X