مدیریت بحران

خیابان صدا / ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ / ۰۷:۰۹:۰۲
مدیریت بحران
 • ۱
  مدیریت بحران قسمت اول
  پخش دانلود۰۰:۳۵:۵۹
 • ۲
  مدیریت بحران قسمت دوم
  پخش دانلود۰۰:۳۸:۱۲
 • ۳
  مدیریت بحران قسمت سوم
  پخش دانلود۰۰:۳۳:۳۲
 • ۴
  مدیریت بحران قسمت چهارم
  پخش دانلود۰۰:۲۶:۳۲
 • ۵
  مدیریت بحران قسمت پنجم
  پخش دانلود۰۰:۳۶:۴۴
 • ۶
  مدیریت بحران قسمت ششم
  پخش دانلود۰۰:۲۶:۴۳
 • ۷
  مدیریت بحران قسمت هفتم
  پخش دانلود۰۰:۵۱:۵۷
 • ۸
  مدیریت بحران قسمت هشتم
  پخش دانلود۰۰:۵۹:۲۴
 • ۹
  مدیریت بحران قسمت نهم
  پخش دانلود۰۱:۰۰:۰۴
 • ۱۰
  مدیریت بحران قسمت دهم
  پخش دانلود۰۰:۵۹:۵۵
ثبت نامx
00:00:00
00:00:00X